ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท มาสเตอร์โฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซื้อ ขาย บ้าน คือ งานของเรา โทร. 02-733-2424     ศูนย์กลางรับฝาก ซื้อ-ขาย บ้าน อาคาร ที่ดิน | ทีมงานคุณภาพ มาตรฐานด้านบริการ ปรึกษา | ฝากซื้อ | ฝากขาย ฟรี | บริษัทขยายธุรกิจรับสมัครพนักงานฝ่ายการตลาดจำนวนมาก ติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทร. 02-733-2424 |

Archives

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

Posted by on
1200x600

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน หรือห้องชุดที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าคอนโดเป็นการทำนิติกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันที่ ที่ดินมีราคาค่อนข้างสูง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรู้รายละเอียดของที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อป้องกันการถูกโกงจากการขายหรือการนำมาใช้เป็นหลักประกัน

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ควรรู้

            ในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยเป็นเหยื่อของการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์แล้วถูกฉ้อโกงจากเอกสารที่ปลอมแปลงนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการถูกฉ้อโกงผู้ซื้อหรือคู่สัญญาในนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ดินควรรู้จักเอกสารสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ดังนี้

1. กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

เอกสารสิทธิ์หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คือหนังสือที่ แสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน หรือแสดงสิทธิในที่ดินที่ผู้ครอบครองที่ดินพึงมี แบ่งออกเป็น

1.1 โฉนดที่ดินหรือ น.ส.4

หนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อเจ้าของที่ดินแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินมีสิทธิจำหน่าย จ่าย โอน หรือทำนิติกรรมใดๆ ในที่ดินที่มีโฉนดได้ ถือเป็นทรัพย์ของบุคคลอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างโฉนดที่ดิน น.ส.4

น.ส.4

รายละเอียดด้านหน้าของโฉนดที่ดินคือรายละเอียดของที่ดินที่แสดงเลขที่โฉนด เลขที่ที่ดิน ระวางที่ดินบ้านเลขที่ และแผนที่เป็นต้น ส่วนด้านหลังคือสารบัญจดทะเบียนซึ่งก็คือประวัติการทำนิติกรรมของที่ดินดังกล่าวจะบันทึกไว้หลังโฉนดที่ดินทุกครั้ง ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของนิติกรรม ลายมือชื่อผู้ทำนิติกรรมและลายมือชื่อนายทะเบียน

1.2 ใบจองหรือ น.ส.2

หนังสือแสดงการ ยอมให้เข้าครอบครองที่ดินเพียงชั่วคราว เป็นเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ชั่วคราว ผู้ครอบครองต้องเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินภายใน 6 เดือน และต้องทำประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี เป็นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ทำประโยชน์ชั่วคราว ที่ดินที่มีเพียงใบจองไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกให้แก่ทายาท

ตัวอย่างใบจอง น.ส.2

 

น.ส2

1.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3

เป็นหนังสือที่แสดงว่ามีเพียงสิทธิครอบครองในที่ดินเท่านั้น ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในการเป็นเจ้าของ อย่างที่ดินมีโฉนด ถึงแม้ไม่ได้แสดงกรรมสิทธิ์ก็สามารถนำไปจำหน่าย จ่าย โอนได้ มีทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

 • น.ส.3 มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย มีตำแหน่งพื้นที่ที่ไม่แน่นอน หากต้องการเปลี่ยนที่ดินที่มีน.ส.3ให้เป็นที่ดินมีโฉนด สามารถทำได้โดยไปที่สำนักงานที่ดิน พื้นที่ ที่ที่ดินตั้งอยู่เพื่อรังวัดและติดประกาศในที่ดินเป็นจำนวน 30 วัน หากไม่มีผู้ใดมาคัดค้านว่าเป็นเจ้าของที่ดินหรือคัดค้านว่าผู้ขอมิใช่เจ้าของที่ดิน เจ้าหน้าที่ก็สามารถออกโฉนดให้แก่ผู้ขอได้
 • น.ส. 3 ก มีลักษณะเป็นพื้นที่ทำระวางทางอากาศแล้ว ไม่ใช่แผนที่รูปลอย มีตำแหน่งที่ชัดเจนแน่นอน สามารถขอออกโฉนดได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องติดประกาศเพื่อรอผู้คัดค้าน30วัน
 • น.ส. 3 ข ปัจจุบันกรมที่ดินยกเลิกการใช้หนังสือฉบับนี้แล้ว

ตัวอย่างของหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 

น.ส.3.0

1.4 ใบไต่สวนหรือ น.ส.5

หนังสือแสดงการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เพื่อออกโฉนด เป็นหนังสือที่แสดงให้ทราบว่าได้มีการสอบสวนสิทธิในที่ดินแล้วไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่สามารถจดทะเบียนโอนให้แก่กันได้

ตัวอย่างใบไต่สวน

น.ส5

1.5 แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค.1

เป็นเอกสารที่ราษฎรเป็นผู้ทำขึ้นเพื่อนำไปแจ้งต่อทางราชการเพื่อเป็นหลักฐานว่าตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ ไม่ใช่หลักฐานเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ การโอนจึงสามารถทำได้โดยการแสดงเจตนาสละการครอบครองที่ดินและส่งมอบการครอบครองเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ครอบครองหนังสือ ส.ค. 1 นี้สามารถนำหนังสือมาขอออกโฉนดหรือขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อราชการได้

ตัวอย่างแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน

 

ส.ค1

ข้อน่ารู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินอีกอย่างคือ สีของตาครุฑที่แบ่งแยกว่าหนังสือนั้นเป็นสิทธิประเภทใดครุฑ

ครุฑแดง หมายถึงโฉนดที่ดินหรือ น.ส.4

ครุฑเขียว หมายถึง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส. 3 ก

ครุฑดำ หมายถึง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3

2. กรรมสิทธิ์ในห้องชุด

ห้องชุดหรือคอนโดมีหนังสือที่เรียกว่า หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ แบบ อ.ช.2 คือหนังสือที่แสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง เป็นเอกสารสิทธิ์ที่กรมที่ดินออกให้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของคล้ายกับโฉนดที่ดิน สามารถจำหน่าย จ่าย โอนได้ เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินและห้องส่วนตัวด้วย

ตัวอย่างหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

กรรมสิทธิ์ห้องชุด-2 (1)

 

3. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ตามปกติแล้วเจ้าของที่ดินนั้นเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดินนั้นด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องทรัพย์ส่วนควบ เนื่องจากสิ่งก่อสร้างและที่ดินถือเป็นสาระสำคัญของกันและกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ตามสภาพของทรัพย์เว้นแต่จะทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือทำให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป ดังนั้น สิ่งปลูกสร้างจึงไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์โดยเฉพาะ แต่หากต้องการหนังสือที่ยืนยันว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นตนได้มีกรรมสิทธ์อยู่จริงโดยส่วนใหญ่แล้วมักนำไปเป็นหลักฐานในการกู้ยืมจากธนาคาร เจ้าของสิ่งปลูกสร้างสามารถขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ได้ที่เขตเทศบาลพื้นที่ ที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่โดยนำโฉนดที่ดินหรือสำเนาไปแสดงด้วย

ตัวอย่างใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ใบอณุญาต

โดยทั่วไปแล้วเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นทางราชการจะจัดทำขึ้นมาทั้งหมด 2 ชุดโดยมอบให้แก่เจ้าของชุดหนึ่ง อยู่กับทางราชการชุดหนึ่ง

กรณีโฉนดที่ดินสูญหาย เสียหาย หรือบุบสลาย

ในกรณีที่เจ้าของเป็นผู้เก็บโฉนดที่ดินไว้เองจึงมีความเป็นไปได้ที่โฉนดที่ดินที่ทำจากกระดาษแผ่นบางๆ ไม่มีความทนทานจะสามารถเสียหายหรือบุบสลายได้ อีกทั้งบางคนที่ย้ายที่อยู่บ่อยก็อาจทำให้โฉนดที่ดินสูญหายได้ และเนื่องจากเป็นเอกสารทางทะเบียนที่สำคัญจึงต้องทำการขอออกเอกสารใหม่เพื่อเก็บไว้ครอบครองใช้เป็นหลักฐานในการแสดงสิทธิในที่ดิน

เมื่อต้องการขอโฉนดใหม่สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้

 1. แจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานถึงการสูญหาย เสียหาย หรือบุบสลายของโฉนดนั้นจริง เพื่อป้องกันการนำโฉนดไปจำหน่าย จ่าย โอนจากผู้ที่เก็บได้ในกรณีสูญหายหรือจากเจ้าของโฉนดเองที่อาจนำโฉนดไปขายหรือจำนองแล้วมาขอออกใหม่เพื่อไปทำการทุจริตผู้อื่นต่อ
 1. นำใบแจ้งความไปติดต่อขอออกโฉนดใหม่หรือใบแทนที่สำนักงานที่ดิน
 2. ในการขอออกโฉนดใหม่หรือใบแทนโฉนดที่ดินจำเป็นต้องมีพยาน 2 คนมาเซ็นรับทราบและเพื่อยืนยันว่าผู้ขอเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอออกโฉนดใหม่

 • บัตรประชาชนผู้ขอ
 • ทะเบียนบ้าน
 • พยานและบัตรประชาชนพยานทั้ง2คน
 • ใบแจ้งความ
 • ค่าธรรมเนียม 75 บาท

การตรวจสอบโฉนดที่ดินหรือการขอคัด ขอถ่ายเอกสาร

ในการตัดสินใจซื้อที่ดินสักแปลง สิ่งที่ผู้ซื้อควรทำเพื่อป้องกันการถูกฉ้อโกงจากการปลอมแปลง เอกสารที่ดินหรือถูกบุคคลภายนอกสวมรอยเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อหลอกลวงตามที่พบเห็นได้เป็นจำนวนมากในข่าวสมัยนี้ การตรวจสอบที่ดินเบื้องต้นจึงถือเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว คือการตรวจสอบที่ดินว่ามีอยู่จริงและมีข้อมูลที่ดินตรงตามที่ต้องการซื้อจริงหรือไม่ หรือมีภาระผูกพันอะไรหรือไม่ การตรวจสอบมี 2 วิธี คือ

1.ตรวจสอบด้วยตนเอง

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลโฉนดที่ดินได้ด้วยตนเองผ่าน 2 ช่องทางคือ

 • ทางApplication บนมือถือคือ App: Landmaps เป็นแอพพลิเคชั่นของกรมที่ดิน เพียงกรอกเลขที่โฉนดหรือเลขที่ที่ดินก็สามารถรู้รายละเอียดเบื้องต้นได้
 • ทางเว็บไซต์ dolwms.dol.go.th/tvwebp/ เป็นเว็บไซต์ของกรมที่ดินที่เปิดให้ประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลโฉนดที่ดินด้วยตนเอง

วิธีดังกล่าวเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นที่ง่ายและรวดเร็ว ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อความรอบคอบในการทำนิติกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นก็สามารถช่วยในการตัดสินใจทำนิติกรรมได้เป็นอย่างดี

 

2. ตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนหรือขอคัด ขอถ่ายเอกสารที่สำนักงานกรมที่ดิน

การขอตรวจสอบหรือตรวจหลักฐานทางทะเบียนที่กรมที่ดิน สามารถทำได้โดยยื่นแบบ ท.ด.9 ซึ่งก็คือ คำร้องขอโดยทั่วไปเช่น ขอคัดเอกสาร ขอทราบราคาประเมินที่ดิน เป็นต้น คำร้องดังกล่าวจะมีพื้นที่ให้กรอกรายละเอียดของที่ดิน เหตุแห่งการขอ และสิ่งที่ต้องการจะขอ เอกสารที่ต้องใช้ในการขอผู้ขอต้องนำบัตรประชาชนและเอกสารแสดงส่วนได้เสียในที่ดินไปด้วย (ถ้ามี)

ตัวอย่างแบบ ท.ด.9

ทด9-750x848

การขอตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดิน สามารถทำได้โดยยื่นคำขอและต้องมีรายละเอียดในส่วนของเลขที่โฉนด เลขที่ที่ดิน ระวาง ที่ตั้งของที่ดินแปลงที่จะขอตรวจสอบว่าอยู่ตำบล อำเภอ จังหวัดอะไร

ส่วนกรณีต้องการตรวจสอบภาระผูกพันต่างๆ ผู้ขอต้องนำบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานทางทะเบียน เช่น เลขโฉนด เลขที่ที่ดินไปยื่นคำขอตรวจเอกสารที่สำนักงานที่ดินได้

ขอบคุณภาพจาก

 • www.terrabkk.com
 • www.2bcz.com
 • www.firstland.co
 • www.estopolis.com
 • http://www.dol.go.th

เรียบเรียงบทความ “ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์”

CR : Baan-D

1200x600

อยู่ต่างประเทศกู้บ้านได้ไหม?

Posted by on
1200x600-3

อยู่ต่างประเทศกู้บ้านได้ไหม?

ในปัจจุบันประเทศไทยมีอาชีพและแหล่งงานที่หลากหลาย เพื่อรองรับประชากรภายในประเทศให้มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและคนในครอบครัว แต่ก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยเหตุผลที่มากมาย และจำนวนรายได้ที่มากกว่า เพื่อหวังสร้างรากฐานและความมั่นคงในชีวิต

หลายคนสงสัยว่าคนไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศสามารถกู้ซื้อบ้านในเมืองไทยได้หรือไม่ ?  คำตอบก็คือสามารถกู้ซื้อได้ค่ะ แต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ก็คือเทคนิคเบื้องต้นในการขอยื่นกู้ กับทางธนาคารที่ประเทศไทยเสียก่อน วันนี้ทางทีมงานบ้านดีได้ทำการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการเตรียมตัว ซึ่งจะมีกระบวนการและ วิธีการอย่างไรบ้างตามมาชมกันเลยค่ะ  (5 สิ่งควรทำ “เตรียมตัวกู้ซื้อบ้าน”) 

วิธีที่ 1 สำรวจสถานที่ทำงานของตนเอง

สิ่งที่ต้องรู้เป็นอันดับแรกก็คือสถานที่ ที่ทำงานอยู่เป็นอย่างไร ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะเนื่องจากชาวไทยบางส่วนยังนิยมไปทำงานในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย ทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเคร่งครัดกับเอกสารหรือหลักฐานเป็นอย่างมาก แต่ถ้าหากคุณทำงานอยู่ต่างประเทศ และมีโอกาสไปทำงานในบริษัทไทยที่มีสาขาในประเทศนั้นๆ คุณก็สามารถยื่นกู้ได้ปกติ แต่ถ้ารายได้หลักของคุณมาจากการทำงานในองค์กร, ร้านอาหาร หรือสำนักงานของต่างประเทศ การพิจารณารายได้จากเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะถูกลดลงครึ่งหนึ่ง แต่สิ่งที่ทีมงานบ้านดีอยากแนะนำก็คือ เมื่อคุณไปทำงานที่ต่างประเทศให้เปิดบัญชีที่ไทยไว้และโอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ก็จะทำให้ธนาคารอนุมัติวงเงินกู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะอย่างน้อยก็ยังมีการทำธุรกรรมที่ประเทศไทยอยู่บ้าง ลำดับต่อมาต้องทราบฐานเงินเดือน และอายุการทำงานของตัวคุณเองเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ธนาคาร

วิธีที่ 2 หาข้อมูลสถาบันการเงินที่ออกสินเชื่อกู้ซื้อบ้านเพื่อนคนไทยที่ทำงานต่างประเทศ

ปัจจุบันมีสถาบันการเงินหลากหลายสถาบัน ได้สนับสนุนคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศให้สามารถซื้อบ้านได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเปรียบเทียบวงเงินกู้, อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลาผ่อนชำระ ของแต่ละธนาคารเพื่อพิจารณาเลือกหาข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณ

ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่ได้เปิดโอกาสให้คนไทยที่ทำงานในต่างประเทศได้มีที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นของตัวเองภายใต้โครงการ “บ้านพร้อมสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ” ผู้ที่สนใจและต้องการยื่นเรื่องขอสินเชื่อดังกล่าวสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและยื่นขอสินเชื่อผ่านทางบริษัท ซัน แอสเซท จำกัด ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยฝากเบอร์โทรและอีเมล์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในวันจันทร์-ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. (ของประเทศไทย)

*61-2-8520-3543 (ออสเตรเลีย)
*49-322-2109-2650 (เยอรมนี)
*64-4-831-8682 (นิวซีแลนด์)
*41-31-528-0721 (สวิตเซอร์แลนด์)
*44-20-3608-5175 (อังกฤษ)
*81-3-4520-8130 (ญี่ปุ่น)
*1-323-244-2337 (สหรัฐอเมริกา)
*66-2-231-6799 (ไทย)

วิธีที่ 3 หลักฐานเอกสารยืนยันรายได้

การที่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อเพื่อการกู้ซื้อบ้านให้กับเรานั้น ถือว่าธนาคารต้องแบกรับความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เพราะมีจำนวนเงินค่อนข้างสูง ดังนั้นธนาคารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อจึงค่อนข้างละเอียดรอบคอบและรัดกุม ในเรื่องของเอกสารเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสัญญาการทำงาน, หนังสือรับรองการทำงาน, การเสียภาษี รวมถึงหลักฐานการโอนเงินทั้งหมด และถ้าหากคุณมีทรัพย์สินที่ต่างประเทศเช่นบ้านหรือรถยนต์ให้นำเอกสารการซื้อขาย มาใช้เป็นเอกสารสำคัญในการพิจารณาขอกู้ซื้อบ้านในประเทศไทย (กู้ซื้อบ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง)

เอกสารที่สำคัญในการประกอบการยื่นกู้พื้นฐานมีดังต่อไปนี้

(เอกสารประจำตัว)

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาทุกหน้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

(อาชีพประจำ)

 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง (Statement) 6 เดือน

(อาชีพอิสระ)

 • ทะเบียนการค้า, หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีใบเสร็จซื้อ-ขายสินค้า
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง (Statement) 12 เดือน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • หลักฐานการแสดงฐานะทางการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)

จะเห็นได้ว่าคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศก็สามารถซื้อบ้านที่เมืองไทยได้แต่อาจจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนบ้างแต่หากได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยในแผ่นดินเกิดเพื่อรองรับการพักผ่อนในบั้นปลายชีวิต หรือแม้แต่เป็นที่อยู่อาศัยของคนที่คุณรักก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากทีเดียว

“บทความอยู่ต่างประเทศกู้บ้านได้ไหม?”

CR:   (www.baan-d.com)

1200x600-3